Interni natječaj za radnike GPZ- Referent I, Odjel prodaje

Zagreb, Hrvatska


Organizacijska jedinica: Odjel prodaje, Sektor za ekonomske poslove        

Stručna sprema i zvanje: SSS/VŠS ili 180-240 ECTS društvenog/tehničkog usmjerenja

Radno iskustvo u struci:  3 godine

Opis poslova:

  • Samostalno izvršavanje složenih radnih zadataka dobivenih od neposredno nadređenih radnika
  • Utvrđivanje postojanja dokumentacije o legalitetu građevina, vlasništvu, izrada ponuda za izdavanje Energetskih suglasnosti i otvaranje zahtjeva za priključenje, pregled tehničke dokumentacije i otvaranje zahtjeva i izrade ponuda i radnih naloga za prijave izvođenja radova ovlaštenih plinoinstalatera i izvođača kućnih priključaka, izrada ponuda i otvaranje radnih naloga za sanacije plinskih instalacija prema Upraviteljima objekata i strankama (fizičke i pravne osobe) izrada ponuda i otvaranje radnih naloga za izdavanje Ispitnih izvještaja, izrada ponuda i radnih naloga za kontrolna ispitivanja plinomjera kod državnog baždara.
  • Utvrđivanje statusa distribucijskog sustava za priključene kupce, izrada potrebnih ponuda i radnih naloga za nastavak isporuka plina nakon raznih obustava (zbog duga, zbog nepravilnosti na sustavu, propusnosti  instalacija ili neispravnih trošila.
  • Odgovaranje na pisane upite putem emaila ili dopisa iz djelatnosti distributera te prijem stranaka i davanje informacija na šalteru u Prodaji.
  • Davanje informacija na upite o mogućnosti priključenja
  • Obavljanje i drugih poslova u funkciji izvršenja posla radnog mjesta sukladno obrazovanju i usmjerenju, stečenim znanjima i vještinama.

Broj radnika:             2                                   

Trajanje potrebe:       na neodređeno

Probni rad:                  4 mjeseca (SSS), 6 mjeseci  (VŠS)                                              

Rad u smjenama:       NE      

Poslovi s posebnim uvjetima rada:     NE      

 Koeficijent: 2,85

Rok za dostavu ponuda: 8 dana od dana objave

Dokazi uz ponudu:           zamolba, životopis

Napomene:

Ponude se dostavljaju putem stranice karijera http://karijera.plinara-zagreb.hr na način da sva potrebna dokumentacija bude priložena kao jedan dokument u pdf formatu.

U užem krugu izbora kandidata može se provesti stručno testiranje. Ispunjenje gore navedenih uvjeta, ocjena razgovora s kandidatom/kinjom i rezultat stručnog testiranja bit će odlučujući u odabiru kandidata/kinje.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), upućuju se potencijalni kandidati/kinje iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( „Narodne novine“ br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Potencijalni/a kandidati/kinje koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Reci prijateljima za ovaj oglas

Osobne informacije
Dodaj
Profesionalne informacije
Dodaj
Dodaj
Dodaj
Dodaj