Interni natječaj za radnike GPZ- Rukovoditelj Službe informatike

Zagreb, Hrvatska


Organizacijska jedinica: Služba informatike              

Stručna sprema i zvanje: VSS ili 300 ECTS tehničkog usmjerenja  

Radno iskustvo u struci:  5 godina

Opis poslova:

  • organiziranje, koordiniranje, rukovođenje i nadziranje rada Službe sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji;
  • koordiniranje rada organizacijskih jedinica unutar Službe s ostalim organizacijskim jedinicama u Društvu;
  • periodično izvještavanje direktora Društva o radu Službe;
  • izrada prijedloga za implementaciju novih i poboljšanja postojećih informatičkih sustava koji se primjenjuju u Društvu;
  • komuniciranje s organizacijskim jedinicama unutar Društva, vanjskim institucijama i drugim subjektima u vezi svog djelokruga rada;
  • obavljanje posebnih poslova temeljem imenovanja Direktora Društva;
  • obavljanje i drugih poslova u funkciji izvršenja posla radnog mjesta sukladno obrazovanju i usmjerenju, stečenim znanjima i vještinama.

Broj radnika:             1                                   

Trajanje potrebe:       na neodređeno

Probni rad:                 6 mjeseci                                                                  

Rad u smjenama:       NE      

Poslovi s posebnim uvjetima rada:     NE      

Koeficijent: 4,50

Rok za dostavu ponuda: 8 dana od dana objave

Dokazi uz ponudu:           zamolba, životopis

Napomene:

Ponude se dostavljaju putem stranice karijera http://karijera.plinara-zagreb.hr na način da sva potrebna dokumentacija bude priložena kao jedan dokument u pdf formatu.

U užem krugu izbora kandidata može se provesti stručno testiranje. Ispunjenje gore navedenih uvjeta, ocjena razgovora s kandidatom/kinjom i rezultat stručnog testiranja bit će odlučujući u odabiru kandidata/kinje.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), upućuju se potencijalni kandidati/kinje iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( „Narodne novine“ br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Potencijalni/a kandidati/kinje koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.Reci prijateljima za ovaj oglas

Osobne informacije
Dodaj
Profesionalne informacije
Dodaj
Dodaj
Dodaj
Dodaj